Hisen - Downlight LDL

Beam Angle 105°
Dimension 9W: ϕ132*72mm / 13W: ϕ157*72mm /
18W: ϕ188*72mm / 26W: ϕ239*72mm /
33W: ϕ239*72mm

Download tại đây

x